Over het project

Hier staan
Kerngegevens van het project
Looptijd
november 2016 - januari 2018
[update gepland januari 2019]
Financierders
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Gemeente Dordrecht
Gemeente Breda
De slimste organisatie is zelforganisatie. En de burger? Die heeft dat uitstekend in de gaten. Internet, smartphone, tomtom en de nieuwe deeleconomie bieden hem de kennis en macht om zelfstandig goed geïnformeerde keuzes te maken. Dat levert, op het snijvlak van stad en mobiliteit, een enorme dynamiek op: Verschuivende bewegingspatronen, andere vervoers- en gebruiksnetwerken en nieuwe knopen van ontmoeting, ontdekking en ontspanning. Onze steden veranderen.

Wat is die 21e eeuwse stad die aan het ontstaan is? En hoe brengen we dat in beeld en kaart? Welke ruimtelijke ingrepen moeten we doen om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van die moderne burger?
Dit zijn de kernvragen die het onderzoeksproject EmergentCity wil beantwoorden. Vanuit de overtuiging dat bottom-up beslissingen de meest robuuste èn flexibele drager van het stedelijk leven vormen.

EmergentCity zoekt nadrukkelijk de verbinding tussen ruimte, verkeer en digitale media|data, tussen ontwerp en onderzoek, tussen stad en regio, tussen ideaal en wetenschap. Centraal doel blijft echter ten allen tijde de fysieke inrichting van de stad van morgen.
De EmergentCity blog biedt een informele, up-to-date dwarsdoorsnede van alles wat in Nederland aan de hand is op het gebied van zelforganisatie, mobiliteit en de stadsregio. Vanaf januari 2018 worden op deze website apart ook de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Stay tuned!

EmergentCity wordt gecofinancierd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en is een samenwerkingsverband van Edwards Stadsontwerp, Hastig, BenthemCrouwel en Carlo van de Weijer.

Initiatiefnemers

Danny Edwards

Edwards Stadsontwerp

Stedebouwer Danny Edwards [Amsterdam, 1961] is sinds jaar en dag gefocust op de bestaande stad. De poëzie van het stedelijk leven ruimte bieden in projecten van beton en asfalt is zijn passie.

Zijn bureau Edwards Stadsontwerp stelt centraal dat grondige kennis van groei en grammatica van het onderliggende stedelijk netwerk een onmisbare factor is bij het vinden van sociaal-, economisch- en ecologisch duurzame oplossingen. Hij baseert zich daarbij op de revolutionaire space syntaxtheorie, en is één van de weinige ontwerpers in Nederland die deze theorie in praktische projecten toepast.

Zo onderzocht en ontwierp hij recent voor diverse gemeenten de netwerkcondities voor vitale winkelgebieden, analyseerde hij stedelijke netwerken als basis voor diverse structuur- en omgevingsvisies, is hij betrokken bij een nieuw autodeelinitiatief, adviseerde hij over fietserstunnels onder NS-stations en is zijn spraakmakende plan De Hallen in Amsterdam nu bijna in zijn geheel opgeleverd.

Momenteel werkt Edwards in opdracht van oa. de BNA-onderzoek, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Amsterdam aan de Stad van de Toekomst. Met het focus opnieuw op de relatie tussen mobiliteit en stedelijkheid. Hoe bouwen we aan een intrinsiek duurzame toekomst?

Marten Wassmann

BenthemCrouwel

Architect Marten Wassmann [Utrecht, 1969] is specialist in infrastructureel georiënteerde stedelijke revitalisatie-projecten. Sinds 1997 in dienst bij Benthem Crouwel Architects in Amsterdam, werd hij in 2005 partner in het bureau. Het bureau is in Nederland toonaangevend op het vlak van het ontwerp en de realisatie van complexe cross-modale vervoersknooppunten.

Binnen de verantwoordelijkheid van Marten vallen o.a. de realisatie van de Noord/Zuidlijn, met zeven multimodale vervoersknooppunten, en grootschalige projecten op de nationale luchthaven Schiphol, zowel voor de uitbreiding van het terminalcomplex als voor de implementatie van het masterplan voor de Airport City.
Marten vertegenwoordigt het bureau als expert bij studies voor de Light Railway Bybane, in Bergen/Noorwegen, het herontwerp voor Hauptbahnhof München/Duitsland, het stationsgebied van Tampere/Finland en Qinghe High Speed Railway Station in Beijing, China.

Kennisdeling is een belangrijke vorm van maatschappelijke betrokkenheid. Marten draagt hieraan bij door deelname in congressen, workshops en door middel van het geven van lezingen in binnen- en buitenland.

Zowel zakelijk als privé gebruikt hij uitsluitend openbaar vervoer, fiets en webbased mobility sharing systemen.

Carlo van de Weijer

TU/e

Carlo van de Weijer [Beek en Donk, 1966] studeerde in 1990 aan de TU/e af als werktuigbouwkundig ingenieur. In datzelfde jaar trad hij in dienst bij TNO Automotive in Delft waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten van een onderzoeksprogramma 'elektrische en hybride aandrijving'.
Na in 1997 gepromoveerd te zijn aan de Technische Universiteit in het Oostenrijkse Graz werd hij in 1998 bij TNO verantwoordelijk voor de Business Unit Power Trains. In 2001 stapte Van de Weijer over naar Siemens VDO om leiding te gaan geven aan de onderzoekseenheid voor navigatiesystemen in Eindhoven. In juni 2007 ging hij met deze onderzoekseenheid over naar TomTom, waar hij tot 2016 werkzaam was.

Van de Weijer is onder andere bestuurslid van de Federatie Holland Automotive, Connekt/ITS Nederland, de High Tech Automotive Campus en het innovatieprogramma High Tech Automotive Systems.

Van de Weijer kent als geen ander zowel de wetenschappelijke [TU|e, hoofd Smart Mobility], de commerciële [VP Trac Solutions TomTom] als de beleidsmatige [diverse adviesorganen] kanten van verkeersmanagement. Zeer uitgesproken over het verkeer in de toekomst, voorziet hij een sterk toenemend vraaggestuurd vervoer en een afnemend aandeel traditioneel OV, met name buiten de stad. Van de Weijer is een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland.

Richard van de Werken

Hastig

Richard van de Werken [Schoonhoven, 1969] is als verkeerskundige al geruime tijd werkzaam op het snijvlak van inhoud en het in beeld brengen daarvan. Het is zijn streven om de boodschap zo eenvoudig mogelijk over te brengen. In een tijd dat er steeds meer data beschikbaar komt over de mobilist, wordt het vertalen van die data in een heldere boodschap steeds belangrijker. Enige jaren geleden richtte hij daarom Hastig op. Hij was daarmee een van de eersten die met behulp van floating car data [FCD] de veranderingen in het verkeer in beeld bracht. Hij geeft hierover regelmatig presentaties bij gemeenten, regio’s en provincies om hen te laten zien wat de mogelijkheden van big data zijn.

Richard is altijd op zoek naar nieuwe manieren om met data mobiliteit in beeld te brengen. Waar anderen net floating car data hebben ontdekt voor reistijden en snelheid heeft hij al weer de bakens verzet en brengt kruispuntstromen, kruispuntbewegingen en selected links in beeld op basis van FCD. Hij weet data slim te koppelen en te hergebruiken en gelooft in de kracht van open data. Naast ontwikkelingen op het gebied van data volgt hij de technologische ontwikkelingen in de automotive sector op de voet. Uit deze combinatie weet hij weer nieuwe data mogelijkheden af te leiden, zoals een recente pilot waarbij sensor data [enhanced FCD] uit de auto op de weg werd geplot om locaties met verhoogd risico aan te wijzen.

Kent u zelf een interessant project op het gebied van de zelforganiserende burger, mobiliteit en de stad? Of heeft u een goed idee of een uitgesproken mening? Mail ons dan op info@emergent.city. Uw bijdrage is voor dit project zeer waardevol!
×